1 Ogo 2011

42 HADIS KELEBIHAN MENUNTUT ILMU
abu nu'man1 Ogo 2011 0 Komentar

Hadis 1 ²Kelebihan Orang Yang Alim


‡Daripada Abu Amamah r.a berkata: Telahdisebut disisi Rasulullah s.a.wdua oranglelaki. Pertama orang yang abid (ahli ibadat) dan kedua orang yang alim. Maka Rasulullahs.a.wbersabda: ³Kelebihan orang yang alimatas orang yang abid seperti kelebihankuatas yang paling rendah daripadamu´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 2 ²Kehebatan Orang Yang Alim

‡Daripada Abdullah Bin Abbas r.a berkata:Telah bersabda Rasulullah s.a.w: ³Seorangyang alim itu lebih kuat pengaruhnya atassyaitan daripada seribu abid (yang tidak alim).

Hadis Riwayat At Tirmizi, Ibnu MajahHadis 3 ²Ilmu Mengangat Martabat Manusia

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Telah ditanya Rasulullah s.a.w:³Siapakah orang yang paling mulia disisi Allah? Lalu Nabi s.a.w menjawab: ³Orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling taqwa´. Seterusnya mereka berkata lagi: bukan ini yangkami tanyakan! Lantas Nabi menjawab pula: ³Kalau begitumungkin yang kamu maksudkan itu Nabi Yusuf a.s keranaBaginda adalah seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak kekasih Allah´. Mereka berkata lagi: bukan ini yang kami tanyakan! TerusNabi menjawab lagi: ³Apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokohdari bangsa Arab?´ Mereka menjawab: Ya! Lalu Bagindabersabda: ³Orang yangbaik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah juga orang-orangyang baik di zaman Islam ini, apabila mereka alimdengan hal-hal agama´Hadis 4 ²0rang Yang Alim Itu Hidupnya Berkat

Daripada Ali Bin Abi Tholib r.a berkata: Telahbersabda Rasulullah s.a.w: ³Orang yang paling baik itu ialah orang yang alim. Jika iadiperlukan maka ia akan memberi manafaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan maka ia mencukupkan dirinyasendiri (tidak menyusahkan orang lain)´.

Hadis Riwayat RazainHadis 5 ²Macam-macam Jenis Ulama

‡Daripada Anas r.a berkata: Bahawa Nabi s.a.w bersabda: ³Ulama itu ada tiga jenis. Pertamaorang yang alim yang hidup dengan ilmunya (mengamalkan ilmunya) dan masyarakat jugahidup dengan ilmunya. Kedua orang yang alimyang masyarakat mengambil manafaat denganilmunya tetapi dia sendiri membinasakandirinyanya (tidak mengamalkan ilmunya). Ketigaorang alim yang hidup dengan ilmunya(mengamalkan ilmunya) tetapi orang lain tidak mengambil manafaat dengan ilmunya´.

Hadis Riwayat DailamiHadis 6 ²Menuntut Ilmu Bererti Menuju ke Syurga

‡Daripada Abu Darda¶ r.a berkata: Aku telah mendengar Nabi s.a.w bersabda: ³Barangsiapa yang menjalani satu jalan ilmubererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalansyurga. Sungguhnya para malaikat menghamparkansayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dansesungguhnya orang yang ada diseluruh lapisan langit danbumi meminta ampun bagi orang yang alim sehingga ikanyang ada dilaut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yangalim atas orang yang abid seperti kelebihan bulan purnamaatas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama¶ itu pewaris Nabi-nabi. Dan para Nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar (wang emas) dan dirham (wang perak)tetapi yang diwariskan oleh mereka ialah ilmu. Makabarangsiapa mengambil ilmu bererti ia telahmengambil habuan yang paling sempurna´.

Hadis Riwaat Abu DaudHadis 7 ²Menuntut Ilmu Itu Satu Kewajipan

‡Dari Anas r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: ³ Tuntutlah ilmuwalaupun ke negeri cina, kerana menuntut ilmu itu wajibatas setiap orang Islam. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu keranaredha dengan apa yang mereka tuntut´.

Hadis Riwayat Al Bara

‡Dari Anas r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: ³Menuntut ilmu ituwajib atas setiap orang Islam. Dan orang yang meletakkanilmu itu disisi orang yang tidak ahlinya seperti memberikanrantai permata, mutiara dan emas ke leher babi´.

Hadis Riwayat Ibnu MajahHadis 8 ²0rang Yang Alim Itu Pilihan Allah

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Telahbersabda Rasulullah s.a.w: ³Barangsiapayang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya sudah tentu Allah menjadikannyaseorang yang mengerti dengan hal-hal agama´.

Hadis Riwayat Ibnu MajahHadis 9 ²Pelajar Agama Sama Dengan Mujahid

‡Daripada Anas r.a berkata: BersabdaRasulullah s.a.w: ³Barangsiapa keluar mencari ilmu maka ia sebenarnya berjihad di jalan Allah sehingga dia kembali´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 10 ²Pelajar Agama Diampun Dosanya

‡Daripada Sakhbarah r.a berkata: BersabdaRasulullah s.a.w: ³Barangsiapa mencari ilmumaka yang demikian itu akan menghapuskandosa-dosanya yang lalu´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 11 ²Pelajar Agama Dijamin Rezekinya

‡Daripada Ziyad Bin Al-Harith berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³Barangsiapamencari ilmu maka Allah Taala menjaminuntuk mencukupkan rezekinya´.

Hadis Riwayat Al KhotibHadis 12 ²Carilah Ilmu Sebelum Ia Dipertikaikan

‡Daripada Uqbah Bin Amir r.a berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³Carilah ilmusebelum lahir orang-orang yang sukamempertikaikan nilai-nilai agama´.

Hadis Riwayat BukhariHadis 13 ²Carilah Ilmu Sebelum Ia Hilang

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: BersabdaRasulullah s.a.w: ³Belajarlah ilmu fardu aindan al-Quran, dan ajarkanlah akan dia kepadaorang lain, kerana aku akan meninggal dunia´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 14 ²Kelebihan Mempelajari Al Quran

‡Daripada Ali Bin Abi Tholib r.a berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al Quran danmengajarkannya kepada orang lain´.

Hadis Riwayat Bukhari, At TirmiziHadis 15 ²Orang Alim Itu Tawadhuk

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda : ³Tuntutlah ilmudengan bersungguh-sungguh, dan tentutelah bersama ilmu itu akan ketenteramandan kewibawaan. Dan hendaklah kamubersifat tawadhuk bagi guru yang kamubelajar kepadanya´.

Hadis Riwayat At TabraniHadis 16 ²Kesudahan Pencari Ilmu

‡Daripada Abu Said al-Khudri r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³Orang yangberilmu itu tidak akan puas dari mencari ilmuyang didengarinya sehingga adalahkesudahannya itu di dalam syurga´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 17 ²Ilmu Dan Amal Di Syurga

‡Daripada Abu Hurairah r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda: ³Orang yang alim, ilmu dan amal itu ketiga-tiganya itu di dalam syurga. Danapabila orang alim tidak mengamalkanilmunya maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedang si alim itu akandimasukkan ke dalam neraka´.

Hadis Riwayat Al DailamiHadis 18 ²Hikmah Idaman Orang Beriman

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³Perkataan hikmah itu adalahidaman orang-orang yang beriman. Makamana sahaja ia menemukannya maka pasti iaakan mengambilnya´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 19 ²Hakikat Ilmu

‡Daripada Abdullah Bin Amru r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³Hakikat ilmu itu tiga perkara, maka yang lain daripadanya adalahsesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertamaayat yang jelas. Kedua sunnah Nabi s.a.w yang ditegakkan (amalkan). Ketiga kewajipanyang adil´.

Hadis Riwayat Abu DaudHadis 20 ²Jangan Malu Hadir Majlis Ilmu

‡Daripada Abu Waqid Al Laithi r.a berkata: Ketika Nabi s.a.w sedang duduk (bersama2 sahabatnya dalam majlis ilmu) di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terusmenyertai majlis Nabi s.a.w. orang yang pertama ia melihat adatempat yang kosong di tengah2 halaqah, maka ia pun terusduduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di belakangmajlis. Adapun orang yang ketiga (kerana ia melihat orangramai maka ia rasa malu masuk ke majlis ilmu itu) maka terusia pergi ke tempat lain. Maka setelah selesai Nabi s.a.w daripada percakapannya lalu Baginda bersabda: ³Hendakkahkamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama ia bersungguh mencari ilmu maka Allahmemberikan tempat kepadanya. Yang kedua ia merasa malu(tidak bersungguh2) maka Allah juga malu daripadanya (tidak memberi ilmu yang baik). Adapun yang ketiga maka iaberpalingdari Allah maka Allah pun berpaling jugadaripadana´.Hadis 21 ²Jangan Menyembunyikan Ilmu

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³Barangsiapaditanya tentang suatu ilmu lalu iamenyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangdaripada api neraka´.

Hadis Riwayat Abu Daud, At TirmiziHadis 22 ²Jadikan Diri Sebagai Pintu Hidayah

‡Daripada Sahal Bin Saad r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³Demi Allah, bahawamemberi petunjuk oleh Allah akan seorangdengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada unta yang merah (sejenis kenderaanyang paling mahal pada zaman dahulu)´.

Hadis Riwayat Abu DaudHadis 23 ²Murid Itu Amanah Rasul Pada Seorang Guru

‡Daripada Abi Harun Al Abdi r.a berkata: Kami sering datang menemui Abi Said Al Khudri r.a,lalu beliau berkata: Selamat datang wasiat Rasulullah s.a.w, kerana sesungguhnyaRasulullah s.a.w bersabda bagi kami:³Sesungguhnya umat manusia akan datangmengikuti kamu. Dan sesungguhnya orangramai akan datang menemui kamu dari seluruhdunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agamadaripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang,maka wasiat ku pada kamu hendaklah kamumelayani mereka dengan baik´.

Hadis Riwayat At Tirmizi, Ibnu MajahHadis 24 ²Bertanya Itu Anak Kunci Ilmu

‡Daripada Ali Bin Abi Tholib r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³ilmu itu seperti gudang, dan kuncinya adalah bertanya. Makahendaklah kamu sering bertanya semoga kamudiberi rahmat oleh Allah Taala. Makasesungguhnya dari satu pertanyaan itu diberi pahala akan empat orang. Pertama orang yangbertanya. Kedua guru yang menjawab. Ketigaorang yang mendengar jawapan itu. Keempat orang yang cinta kepada mereka´.

Hadis Riwayat Abu NaimHadis 25 ²Jadikan Diri Anak Kunci Kebaikan

‡Daripada Sahal Bin Said r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³kebaikan itulaksana beberapa gudang. Dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untungsekali bagi seseorang hamba yang telahdijadikan Allah sebagai anak kunci bagi kebaikan, penutup bagi kejahatan. Dancelaka bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan´.

Hadis Riwaat Ibnu MaahHadis 26 ²Taqwa Itu Kemuncak Ketinggian

‡Daripada Yazid Bin Salmah r.a berkata: Akuberkata kepada Rasulullah s.a.w: bahawa akusangat banyak mendengar hadis daripadaengkau, dan aku takut bahawa yangkemudiannya melupakan yang pertamanya.Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullahdengan satu kalimat yang ringkas sekali,sebagai kesimpulan daripada segala yang akudengar. Maka Rasulullah s.a.w bersabsa:³Bertaqwalah engkau kepada Allah pada barangyang engkau ketahui.

Hadis Riwaat Ibnu MaahHadis 27 ²Sampaikan Ilmu Yang Sesuai Dengan Pendengarnya

‡Daripada Sahal Bin Said r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³Kebaikan itulaksana beberapa gudang. Dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untungsekali bagi seseorang hamba yang telahdijadikan Allah sebagai anak kunci bagi kebaikan, penutup bagi kejahatan. Dancelaka bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan´.

Hadis Riwaat Ibnu MaahHadis 28 ²Semua Penuntut Pasti Untung

‡Daripada Wasilah Bin Asqoq r.a berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³ Barangsiapamencari ilmu lalu ia mendapatkannya makabaginya dapat dua pahala. Dan barangsiapamencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannyamaka baginya dapat satu pahala ´.

Hadis Riwayat Al DaramiHadis 29 ²Kelebihan Mengajar Ilmu

‡Daripada Ibnu Mas¶ud r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Semoga Allah memberikankebaikan dan keindahan akan seorang yangmendengar daripada kami sesuatu lalu iamenyampaikannya kepada orang lain. Makabarang kali orang yang mendengar itu lebihmengambil manafaat daripada orang yangmenyampaikannya ´.

Hadis Riwayat At AtirmiziHadis 30 ²Sampaikan Ilmu Walaupun Sedikit

‡Daripada Abdullah Bin Umar berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Sampaikanlah apa yang kamudengar daripadaku walaupun hanya satu ayat.Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israil, maka tidak mengapa yangdemikian itu. Dan barangsiapa secara sengajaberbohong atas namaku maka hendaklah iamenyediakan dirinya masuk dalam api neraka ´.

Hadis Riwayat Bukhari, At AtirmiziHadis 31 ²Ambil Berkat Rasulullah dan Ulama•

‡Daripada Mahmud Bin Rabiq r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³ Saya masih ingat ketika Rasulullah s.a.w menyembur (menghembuskan air) ke muka saya dari sebuahtimba daripada air telaga yang ada di kawasanrumah kami, dan saya ketika itu baru berumur lima tahun ´.

Hadis Riwayat Bukhari, MuslimHadis 32 ²Hati-hati Bila Menyampaikan Ilmu

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: ³ Aku telahingat daripada Rasulullah s.a.w dua jenis ilmu. Adapun yang pertama maka telah aku sebarkankepada kamu semua ( para tabi¶in). Adapunyang satu lagi, seandainya aku sampaikankepada kamu nescaya akan dipotong leherku ini ´.

Hadis Riwayat BukhariHadis 33 ²Semua Sabda Nabi Adalah Benar

‡Daripada Abdullah Bin Umar r.a berkata: Adalah aku menulissegala sesuatu yang aku dengar daripada Rasulullah s.a.w,lalu orang2 Quraish melarang aku daripada yang demikianitu dan merika berkata: Apakah engkau menulis segalasesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w, sedangkanbeliau adalah seorang manusia biasa yang bercakap2 dalamkeadaan redha dan marah. Maka aku berhenti daripadamenulis segala perkataan Rasulullah s.a.w yang aku dengar,sampai suatu masa maka aku menyebutkan yang demikianitu bagi Rasulullah s.a.w. Maka Baginda bersabda: ³Tulislaholehmuapa2 yang aku katakan. Maka demi Tuhan yangdiriku di dalam kekuasaannya, tiada keluar daripada mulutku ini kecuali perkataan yang benar´.

Hadis 34 ²Memelihara Ilmu Dengan Menulisnya

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Seorang lelaki dari kalangan orang Ansar telah datangmengadukan hal kepada Rasulullah s.a.w. Iaberkata: Wahai Rasulullah! Aku sungguhnya telahmendengar perkataanmu dan aku sangat kagumdan hairan dengan keindahannya, tetapi aku tidak dapat menhafaznya. Maka apa yang perlu akulakukan? Maka sabda Nabi s.a.w: ³Hendaklahengkau menggunakan tangan kananmu´. Sambil mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang iadengarkan´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 35 ²Yang pandai Tolong Menulis Bagi Yang Kurang Pandai

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Telahberkhutbah Rasulullah s.a.w akan suatukhutbah. Lalu Abu Hurairah menyebutkanbahawa Rasulullah s.a.w menyebutkan di dalamkhutbahnya itu satu kisah yang panjang. Dan pada akhir hadis itu disebut bahawa Abu Syahberkata bagi Rasulullah. Wahai Rasulullah! Tolong tuliskan untuk ku isi khutbah tadi. MakaRasulullah s.a.w bersabda: ³Tolong tuliskanuntuk Abu Syah´.

Hadis Riwayat At Tirmizi

Hadis 36 ²Lebih Banyak Menulis, Lebih Luas Ilmunya

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Tiada adadari keseluruhan sahabat Rasulullah s.a.w orangyang paling banyak meriwayatkan hadis lebihdaripada aku, kecuali Abdullah Bin Umar, makadia lebih banyak daripada aku, kerana diamenulis dan aku tidak menulis.

Hadis Riwayat Bukhari, At TirmiziHadis 37 ²Apabila Ulama• Dimatikan Allah

‡Daripada Abdullah Bin Umar r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³sungguhnya Allah Taala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabut sekaligus daripada manusia, tetapi Allah Taala akanmenghilangkan ilmu dengan mematikan paraulama¶. Sehingga apabila sudah tiada para ulama¶,manusia akan melantik pemimpin mereka daripadakalangan orang-orang yang jahil, lalu mereka akanditanya hukum sesuatu masalah, maka merekamenjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan.Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain´.

Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, TirmiziHadis 38 ²Tuntutlah Ilmu Sebelum Ia Diangkat

‡Daripada Abu Amamah r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Tuntutlah ilmu sebelum iadicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialahdiangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi s.a.w mengisyaratkan dengan menggambarkan jari tangan telunjuknya sambil bersabda: orangyang alim dan orang yang belajar ilmu itubersama-sama dalam mendapatkan pahala. Danorang yang lain dari mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikan´.

Hadis Riwayat Ibnu MajahHadis 39 ²Ilmu Tanpa Amal Bererti Ia Telah Diangkat

‡Daripada Abu Darda¶ r.a berkata: Pada suatu masa kami bersama Rasulullah. Lalubaginda mengangkatkan pandangan ke arah langit, kemudian Baginda bersabda:Inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya. Maka berkata Zaid Bin Labid Al Ansari r.a:Bagaimana ilmu itu dicabut daripada manusia sedangkan kami masih membaca Al Quran. Demi Allah, kami akan sentiasa membaca Al Quran dan mengajarkannyakepada anak2 kami dan isteri2 kami. Lalu Baginda bersabda: Celakalah ibumu(kerana kehilangan kamu) wahai Zaid! Aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama¶ di negeri Madinah ini. Cuba lihat! Ini kitab Taurat yang ada di kalangan orang2 Yahudi. Dan ini kitab Injil yang ada di kalangan orang2 Nasrani. Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faedah kepadamereka? Berkata Jabir r.a: lalu aku datang menemui Ubadah Bin Shomit r.a danaku berkata kepadanya: apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkanoleh Abu Darda¶ seperti yang tersebut pada hadis tadi? Maka Ubadah berkata:benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda¶ itu. Dan kalau engkau mahu maka akuakan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia! Ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia itu ialah khusyuk (dalam solat).Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar maka engkautidak mendapati dari sekian banyak orang yang hadir di dalam itu akanseorang lelaki yang khusyuk dalam sembahyangnya´.Hadis 40 ²Ikhlas Dalam Mencari Ilmu

‡Daripada Kaab Bin Malik r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Barangsiapa mencari ilmuuntuk menandingi para ulama¶ ataumengalahkan orang2 yang jahil, atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya,maka orang ini akan dimasukkan Allah ke dalamapi neraka ´.

Hadis Riwayat TirmiziHadis 41 ²Mengajar Itu Sedekah Yang Paling Baik

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³ Sebaik-baik sedekah itu bahawamuslim itu belajar akan suatu ilmu kemudian diamengajarkannya akan saudaranya yang muslim´.

Hadis Riwayat Ibnu Majah


Hadis 42 ²Pahala Yang Berterusan

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³ Apabila mati seorang anak Adammaka terputuslah segala amalannya kecuali yang datang dari tiga sumber. Pertama sedekah jariah. Kedua ilmu yang memberi manafaat.Ketiga anak yang soleh yang mendoakanbaginya ´.

Hadis Riwayat Muslim
In Category :
DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN WANGSA MAJU Blog Rasmi DPPWM Facebook dan Twitter

0 Komentar

Catat Ulasan

................................................................................................

SEBARANG INFAQ / DERMA BOLEH DISALURKAN KEPADA

AKAUN DEWAN PEMUDA PAS
KAWASAN WANGSA MAJU
No. Account : 564557122098
Bank : Maybank
Branch : Wangsa Maju

................................................................................................

Disclaimer

Disclaimer/ Penafian

The views expressed in the posts and comments of this blog do not necessarily reflect the Dewan Pemuda PAS Kaw. Wangsa Maju (DPPWM). They should be understood as the personal opinions of the author or commenter. Your words are your own, so be nice and helpful if you can.

Tulisan dan komen daripada pembaca terhadap artikel di atas adalah pandangan peribadi dan tidak mewakili pendirian dppwm.blogspot.com. DPPWM tidak bertanggungjawab terhadap sebarang implikasi daripada tulisan dan komen berkenaan.